GAME GEAR
モルドリアン 光と闇の姉妹
1994 セガ
 
- SCENARIO -
KAZUHIRO SUKOU
 
- GAME DESIGN -
HIDEAKI HASHIMOTO
MASATANE KANEKO
AKIYASU KUSANO
 
- PROGRAM -
IKUO KOMIYAMA
TSUKASA TANAKA
 
- CHARACTER DESIGN -
KENSUKE SUZUKI
 
- GRAPHIC -
TOHMAS NOGUCHI
KENSUKE SUZUKI
FUMIHIDE AOKI
HIROKAZU WABIKO
 
- MUSIC & SE -
HITOSHI SAKIMOTO
 
- PRODUCE -
KENSUKE SUZUKI