Jバス 保有台数:5台
     
 
 
 
 
 
 中2階サロンタイプ 保有台数:5台
   
   
 
 
中2階 保有台数:3台